Условия за ползване

ПА ВИКТОРИ ЕООД е дружество С ОГРАНИЧЕНА ОТГОВОРНОСТ, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Годеч №5, ЕИК: 121893716 ДДС Номер: BG121893716 и управлява уеб сайт https://books-e.eu/.

Осъществявайки достъп до и използвайки уебсайта https://books-e.eu/, Вие декларирате, че приемате без ограничения и безусловно настоящите Условия за ползване.

Собственост над съдържанието
Съдържанието на уебсайта, изразено в  текст и изображения, е със защитени авторски права. Всички права, дори и тези, които изрично не са упоменати тук, са запазени.

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни
гр. София, бул. Проф. Цветан Лазаров 2, тел. 02 9153 518
Email: kzld@cpdp.bg
Интернет страница: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите
гр. София, пл.Славейков №4А, ет.3, 4 и 6
тел.: +359 2  980 25 24 факс: +359 2  988 42 18
гореща линия: 0700 111 22

Използване на Уебсайта
Всяко използване на уеб сайта означава, че Вие сте прочели е сте се запознали внимателно с настоящите Общи условия за ползване и сте се съгласили да ги ползвате безусловно. С използването на уеб сайта – потребителите декларират, че са пълнолетни.

Общите условия могат да бъдат изменяни по всяко време. Промените са задължителни за всички клиенти и/или потребители. Фирмата има право да осъществява промени на Общите условия за ползване едностранно по всяко време по своя преценка или ако такива се налагат по силата на влязъл в сила нормативен акт.

Последият вариант на условията ще се публикува в уеб сайта и може да се види по всяко време на адрес:https://books-e.eu/ Последна актуализация 15.04.2022 г.

1. Забранено е копирането, предаването, разпространението, съхраняването или по какъвто и да е друг начин използването на част или цялото Съдържание в каквато и да било форма;
2. Забранено е използването на уебсайта за изпращане или предаване на каквито и да са материали с противозаконно, заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, малтретиращо, опозоряващо, оклеветяващо, вулгарно, неприлично, скандално, подстрекаващо, порнографско или религиозно некоректно съдържание или каквито и да са материали, които установяват или окуражават поведение, което би било сметнато за криминално престъпление, би довело до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин би нарушило закона.
 
Задължения на потребителя при регистриране
1. Потребителят се съгласява да предостави вярна, точна и актуална информация за себе си при попълване на регистрационната форма.
2. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните на уебсайта Услуги.
При прекратяване на действието на настоящите Общи условия между  ПА ВИКТОРИ ЕООД и Потребителя, ПА ВИКТОРИ ЕООД премахва потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на e-mail до TOKRASTEVA@ABV.BG

 Политика за защита на лични данни
1. Предприети са необходимите мерки за защита на личните данни на Потребителя, които стават достояние във връзка и като резултат от използването на уеб сайта. Изключение са случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.
2. В полетата на регистрационния формуляр, попълван от Потребителя при създаване на профил и в полетата на формуляра за онлайн поръчка, ясно са маркирани задължителните и доброволните елементи от предоставяните лични данни, както и резултатът от отказ за тяхното попълване и предоставяне.
3. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят изразява съгласие данните за него да бъдат обработвани по предвидения в тях ред.
4. Потребителският профил, създаден при първоначалната регистрация, е с настройки, които дават възможност за свободен достъп до личните данни, обявени от Потребителя. Впоследствие, ако желае, Потребителят има правото и техническата възможност, чрез редакция на настройките, да ограничи или забрани достъпа до личните си данни.
5. ПА ВИКТОРИ ЕООД събира и използва информацията за Потребителите единствено за целите, предвидени в настоящите Общи условия. Личните данни, предоставени от Потребителите, са използвани за анализ и подобрение ефективността и работата, за управление на създадените поръчки, за доставка на поръчаните продукти.

Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на договора за продажба, сключван от разстояние на УЕБ сайта https://books-e.eu/

6. Съгласявайки се с настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява личните му данни, обявени като общодостъпни в потребителския му профил в ПА ВИКТОРИ ЕООД, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство, да бъдат използвани и разпространявани от ПА ВИКТОРИ ЕООД за целите на директния маркетинг, освен ако потребителят изрично не забрани достъпа до тях. Действията на Потребителя в УЕБ САЙТА (създавани поръчки, харесвани книги, задавани въпроси, коментари и др.) и информацията за онлайн поръчките му (брой, цена, конкретни заглавия, обща сума) винаги могат да бъдат използвани от ПА ВИКТОРИ ЕООД за целите на директния маркетинг, когато това не противоречи на действащото българско законодателство.

7. ПА ВИКТОРИ ЕООД се задължава да не разкрива никаква част от личните данни на Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

– е получило изричното съгласие на Потребителя при регистрацията или на по-късен етап;

– информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

– личните данни се предоставят на фирми, обработващи лични данни за целите на игри, провеждани от маркетинг-агенция;

– други, посочени в закона случаи.

8. С регистрацията си в УЕБ САТА НА ПА ВИКТОРИ ЕООД Потребителят разрешава в потребителските му профили в ПА ВИКТОРИ ЕООД, Facebook или където и да било другаде във виртуалното пространство или на обявения от него E-mail адрес, да му бъдат изпращани лични, рекламни или други търговски съобщения от ПА ВИКТОРИ ЕООД.

9. При създаване на он-лайн поръчка ПА ВИКТОРИ ЕООД обработва лични данни на Потребителя, необходими за изпълнение на създадената от Потребителя он-лайн поръчка – Имена, Тел.номер, Адрес, E-mail и ЕГН /при изискана от потребителя фактура на физическо лице/.

Потребителят се съгласява, че при сключване на договор за продажба от разстояние, част от неговите лични данни ще бъдат предоставени на съответната фирма-подизпълнител за целите на осъществяването на доставка на създадената он-лайн поръчка. Такива лични данни са: Имена, Адрес, Тел.номер.

Конфиденциалност на комуникацията

Потребителите, приемайки настоящите Общи условия, се съгласяват посочените от тях данни, чрез които може да бъде осъществен контакт с тях, да бъдат използвани от ПА ВИКТОРИ ЕООД за изпращане на съобщения и водене на кореспонденция, свързана с последствията, възникнали като следствие от ползването на сайта ПА ВИКТОРИ ЕООД.

Право на възражение
Потребителят има възможност по всяко време да изрази писмено възражение личните му данни да бъдат обработвани от ПА ВИКТОРИ ЕООД. Потребителят може да предяви претенция и да оттегли съгласието си личните му данни да бъдат обработвани от ПА ВИКТОРИ ЕООД, като изпрати e-mail, свързан с конкретната ситуация.

Отказът за получаване на рекламни съобщения не означава автоматичен отказ от даденото съгласие с настоящите Общи условия.

Използване на IP адреси, бисквитки (cookies) и други технически данни
С цел подобряване качеството на уебсайта, ПА ВИКТОРИ ЕООД наблюдава кои негови сeкции се посещават и колко време продължават тези посещения. Този мониторинг се осъществява чрез регистрация на IP адресите на компютрите на потребителите, а също и чрез използване на бисквитки. Регистрацията на IP адреса е част от системната администрация и не предполага директно идентифициране на посетителя. Системата за мониторинг на сайта наблюдава и други системни параметри като операционна система, вид браузер, резолюция на монитора и др., които не представляват лични данни, не могат да послужат за идентификация на потребителите и се използват за статистически цели. Фразите, въведени от потребителите във формулярите за търсене също се наблюдават, но в обобщен вид, непозволяващ да бъдат свързани с конкретни потребители.

Бисквитките (cookies) са малки текстови файлове, които уеб сървърът записва в устройството на потребителите, за да отчита трафика, който потребителят генерира в уебсайта. Бисквитките се използват от системата за онлайн поръчки на сайта, както и други негови функции. Всеки път, когато потребителят добави някое издание в поръчката си, информацията за него се съхранява на устройството. Бисквитките се обновяват всеки път, когато потребителят посещава УЕБ САЙТА. Те не могат да послужат за идентификация – те само разпознават, че в миналото e посетен УЕБ САЙТА и така помагат за подобряване на потребителското изживяване. Всеки сайт може да има достъп само до бисквитките, записани от него. Бисквитките не съдържат лични данни, но могат да съдържат информация, която е въведена от потребителя. Чрез бисквитките не се получава достъп до данни, поместени върху паметта на устройството. В рамките на услугата, която предоставяме на нашите партньори рекламодатели, те също използват бисквитки. Бисквитки се използват и от системата за анализ на трафика Google Analytics, както и от плъгините за социалните мрежи, инсталирани в сайта.

ПА ВИКТОРИ ЕООД и доставчиците на услуги на ПА ВИКТОРИ ЕООД използват долупосочените видове бисквитки:
– задължителни бисквитки /essential cookies/ – този вид бисквитки е нужен за функционирането на сайта ПА ВИКТОРИ ЕООД.
– бисквитки за функционалност и ефективност /performance and functionality cookies/ – този вид бисквитки е свързан с предпочитанията на Потребителите, разпознаване на потребителите; предоставяне на информация, свързана с предпочитанията на Потребителите;
Възможно е да настроите браузера си да не приема бисквитки. Можете да отхвърляте и нашите бисквитки, но в този случай има риск определени функции в някои от секциите на сайта да не бъдат активни, например поръчката на издания. Докато не промените настройките на браузера си, бисквитките ще се записват/обновяват всеки път, когато влезете в сайта ни и с използването му вие се съгласявате на това.

Бисквитки на трети страни – с рекламни цели
ПА ВИКТОРИ ЕООД използва външни услуги – рекламни мрежи, които също могат да създават бисквитки в браузъра на Потребителя. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от ПА ВИКТОРИ ЕООД. Данните в тях са анонимизирани. Тези външни услуги имат за цел предоставяне на възможност за провеждане на рекламни кампании. Те могат да използват бисквитки с цел идентифициране и персонализация на реклами към платформата ни във външни сайтове и услуги. Външни реклами от такова естество са: Google AdWords, Facebook Ads, Criteo и др.

Бисквитки на трети страни – за функционалност
Във връзка с инструменти на трети страни, които са интегрирани в сайта ПА ВИКТОРИ ЕООД, възникват друг вид бисквитки – като следните опции: Вход с Facebook, Вход с Google. Тези бисквитки се управляват от съответните услуги и не се контролират от ПА ВИКТОРИ ЕООД. От страна на ПА ВИКТОРИ ЕООД не може да бъде предоставена техническа възможност за забраняването на този вид бисквитки. В тази връзка, ако Потребителите не желаят те да възникват, не би следвало да използват горепосочените външни инструменти, интегрирани в сайта ПА ВИКТОРИ ЕООД.

 
Цени
Всички цени на Продуктите или Услугите са крайни, обявени са в лева /лв./, с включено ДДС и всички други изисквани данъци или такси. ПА ВИКТОРИ ЕООД има правото да променя цените по свое усмотрение, по всяко време без да дължи предварително уведомяване на Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена в уебсайта по време на правене(създаване) на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от настоящата. При допуснати технически грешки в публикуването на информацията, ПА ВИКТОРИ ЕООД има правото да откаже изпълнението на поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя, освен да възстанови в 14-дневен срок сумите платени и/или депозирани от потребителя, ако има такива. Всички продукти, включително такива в промоция или намаление, се продават и доставят до изчерпване на количествата, дори това да не е изрично отбелязано в уебсайта.

 
Доставка
Доставката на поръчаните стоки се извършва по посочения от ПА ВИКТОРИ ЕООД начин и от посочения от ПА ВИКТОРИ ЕООД подизпълнител, според посочените срокове и според предложените на уебсайта възможности. ПА ВИКТОРИ ЕООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 дни без да информира предварително Потребителя, и да удължава сроковете с над 7 дни с предварителното одобрение от страна на Потребителя. ПА ВИКТОРИ ЕООД си запазва правото да променя подизпълнителя, извършващ доставката без да предупреждава предварително Потребителя, стига това да не променя цената, срока, както и  начина на доставка. ПА ВИКТОРИ ЕООД не носи отговорност за забавяне или невъзможност за изпълнение в случай, че това е по вина на куриера, извършващ доставката, възпрепятствано или забавено от причини, породени от непреодолими природни явления и/или поради независещи от ПА ВИКТОРИ ЕООД обстоятелства.
ПА ВИКТОРИ ЕООД доставя на територията на България поръчаните продукти чрез куриерска фирма на адрес, посочен от Потребителя или в офис на куриерската фирма, посочен от Потребителя. ПА ВИКТОРИ ЕООД не носи отговорност за некоректно въведена от страна на Потребителя информация относно адрес на доставка.
ПА ВИКТОРИ ЕООД има право да не достави част или всички продукти или да не изпълни част или всички продукти по своя преценка включително, но не само поради изчерпване на складовата наличност или промяна на цената. ПА ВИКТОРИ ЕООД уведомява за това Потребителите чрез имейл или телефонно обаждане. Единствената отговорност на ПА ВИКТОРИ ЕООД е да възстанови в 14-дневен срок на Потребителя получената предварително цена на Продукта/Продуктите, ако има такава.
ПА ВИКТОРИ ЕООД поема отговорност за доставка само на един брой продукт в създадена поръчка. Останалият брой продукти от един и същ вид ще бъдат потвърдени или отказани в зависимост от наличните количества.
В случай, че поръчан и заплатен предварително Продукт или Услуга не може да бъде доставен/предоставен от ПА ВИКТОРИ ЕООД, Потребителят ще бъде информиран за това и ПА ВИКТОРИ ЕООД ще възстанови по предоставена от Потребителя сметка сумата, заплатена от Потребителя в 14-дневен срок.
 
Плащане на закупени стоки и услуги 
При плащане по банков път в лева Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на ПА ВИКТОРИ ЕООД в  ПИБ и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва  номер на поръчката. Всички такси и комисионни са за сметка на клиента.
В случаи на плащания по банков път, ПА ВИКТОРИ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Потребителя във връзка с трансакцията, както и в случаите на превалутиране, чиито условия се прилагат от банката. Разходите, свързани с плащания от такова естество, са единствено за сметка на Потребителя.

1 EUR е равно на 1.95583 лева.

Срок за плащане
Срокът на плащане за поръчки, при които се изисква предварително заплащане е до 7 дни от датата на генериране на поръчка в уебсайта. След изтичане на този срок и при ненаправено плащане, поръчката се счита за отказана.
 
Електронни издания
При закупуване на електронни издания, Потребителят се задължава да се запознае с информацията от секция Как да свалим е-книги: „Онлайн книга – След успешно плащане по банков път ще получите линк за сваляне на книгата в PDF ФОРМАТ. Можете да свалите само по един път файла в рамките на 5 дни и е предназначен само за лично ползване. След това линкът няма да бъдат активен!“ ПА ВИКТОРИ ЕООД не носи отговорност за невъзможността за ползване на продукта при неспазване на посочените указания!

Право на отказ от закупена стока
Съгласно чл.50 от ЗЗП, потребителят има право да се откаже от договора от разстояние без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка, с изключение на разходите за връщане на стоката. Срок за упражняване на право на отказ – 14 дни. Потребителят носи отговорност за намалената стойност на стоките, причинена от изпробването им, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките или доброто им функциониране.

За упражняване право на отказ Купувачът може да използва стандартния формуляр за отказ (тук) или да изпрати следните данни на имейл tokrasteva@abv.bg 1. Номер на поръчка, 2. Имена на клиент 3. Телефон за връзка 4. IBAN. 5. Титуляр на сметката. 6. Наименование на продукт, който подлежи на връщане.

Възстановяването на заплатената сума ще се извършва в 14-дневен срок, считано от датата на прекратяване на договора за дистанционна продажба от страна на Купувача.
1. На право на отказ не подлежат, съгласно чл. 57, ал.10 от ЗЗП: периодични издания, списания; съгласно чл.57 ал. 13 от ЗЗП – електронни книги, материали с цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител; съгласно чл. 57, ал.9 от ЗЗП – запечатани звукозаписи или видеозаписи, които са разпечатани след доставката.
2. Книгите на хартия, подлежат на връщане, ако имат дефекти или недостатъци, които пречат на възприемането на смисловата цялост на текста или са деформирали техния външен вид – бели страници, пропуснати, разбъркани или обърнати коли, скъсани корици. Транспортните разходи по връщане са отговорност на ПА ВИКТОРИ ЕООД.
3. При ДОКАЗАНО несъответствие на стоката с основните характеристики, посочени в страницата, ПА ВИКТОРИ ЕООД възстановява заплатената за стоката от потребителя сума, включително и транспортните разходи, начислени за придобиване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП  в срок от 14 дни от получаване на стоката.

Алтернативно решаване на спорове /АРС/
При възникнал спор, който е отнесен за разглеждане от потребителя директно към търговеца, но не е бил решен между тях, потребителят има възможност за Алтернативно решаване на спорове /АРС/ https://kzp.bg/. Алтернативното решаване на спорове между потребители и търговци представлява извънсъдебно помирително производство на доброволен принцип.

Потребителите имат две възможности:
1. Да използват Европейската платформа за онлайн решаване на спорове (ОРС) / http://ec.europa.eu/odr / – единен портал за достъп, който позволява на потребителите и търговците в ЕС да уреждат споровете си, свързани с трансгранични онлайн покупки, а така също и с национални.
2. Да подадат заявление за осъществяване на посредничество директно към КЗП, намиращо се в текущата секция. Информация за видовете помирителни комисии и стъпките за формиране на помирителна комисияhttps://kzp.bg/login

Публикуване на коментари  
Потребителите имат възможност да изразяват мнения и оценки относно предлаганите продукти в секция Коментари на уебсайта. Допускат се само мнения, свързани с конкретния продукт или автор. Ще бъдат изтривани мнения, съдържащи обидно или нецензурно съдържание, написани само с главни букви, написани на латиница, съдържащи препратки към други сайтове.

Други
ПА ВИКТОРИ ЕООД си запазва правото да изпраща рекламни съобщения на потребителите, създали онлайн поръчка, с изключение на случаите, в които те са изразили несъгласие да получават такива.
ПА ВИКТОРИ ЕООДси запазва правото да изпраща на своите потребители съобщения, свързани с нови услуги или с промени в условията и начините за използване на сегашните услуги.
ПА ВИКТОРИ ЕООД управлява този уеб сайт от България и не декларира, че материалите или услугите в този уеб сайт са подходящи или достъпни извън България и съответно достъпът до тях от територии, където съдържанието им е незаконно, не се разрешава.
Настоящите условия могат да бъдат актуализирани по всяко време. ПА ВИКТОРИ ЕООД не носи отговорност, ако Потребителят не е прочел последния вариант на настоящите условия.
 
Отговорност
ПА ВИКТОРИ ЕООД се стреми да поддържа актуална информация от източници, които счита за достоверни, но не гарантира, че те са такива, както и че страницата не съдържа грешки и че достъпът до нея е непрекъсваем. 
ПА ВИКТОРИ ЕООД не преглежда съдържанието на материали, предоставени и/или изпратени от потребители на уебсайта и не носи отговорност за такова съдържание.
ПА ВИКТОРИ ЕООД може по всяко време по своя преценка да премахне всеки материал, изпратен от потребители.
ПА ВИКТОРИ ЕООД не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.
ПА ВИКТОРИ ЕООД не носи отговорност за каквито и да е загуби – преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.

 Връзки към уебсайтове на трети лица
 Уебсайтът може да съдържа връзки към уебсайтове, които НЕ са собственост или се оперират от трети страни и ПА ВИКТОРИ ЕООД няма контрол и не носи отговорност за съдържанието, политиките за защита на личната информация или сигурността на такива сайтове. Тези връзки са предоставени само за удобство на Потребителите.
 
Приложимо право
За всички неуредени в тези условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.
Всички спорове, отнасящи се до тези Условия, които страните не са успели да решат чрез преговори и по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Координатите на ПА ВИКТОРИ ЕООД са следните:
гр. София, ул. Годеч 5, магазин 6

Към началото